Regulamin portalu internetowego dosportnow

§1
ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu prowadzonego w domenie www.dosportnow.com, w szczególności warunków technicznych świadczenia usług przez Portal oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupu Usług, ich dostarczania Użytkownikowi, dokonywania płatności za zamówione Usługi oraz tryb rozwiązania i odstąpienia od umowy.

§2
DEFINICJE
 1. Portal lub DO SPORT NOW - serwis internetowy działający i dostępny w domenie głównej www.dosportnow.com oraz domenami alternatywnymi: www.dosportnow.pl, www.dosportnow.com.pl, www.dosportnow.net, www.dosportnow.eu lub aplikacja mobilna DO SPORT NOW.
 2. Administrator - DO SPORT NOW sp. z o. o., z siedzibą w Gdyni, 81-451, Al. Zwycięstwa 96/98, zarejestrowana w SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000717417, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych i zero groszy), nr NIP 5862327629 będąca administratorem Portalu, dbającą o zapewnienie prawidłowości działania Portalu.
 3. Usługodawca - podmiot korzystający z Panelu Usługodawcy po zawarciu odrębnej umowy z Administratorem, świadczący Usługi za pośrednictwem Portalu, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.
 4. Panel Usługodawcy - część oprogramowania dostępna w serwisie www.dosportnow.com, wydzielona na Koncie Usługodawcy do użytku Usługodawcy. Umożliwia Usługodawcy m.in. promocję, przyjmowanie rezerwacji i sprzedaż swoich Usług oraz promocję i udostępnienie on-line grafiku godzinowego Obiektu.
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która przegląda, rezerwuje oraz dokonuje Zakupu Usługi za pośrednictwem Portalu.
 6. Konto - wyodrębniona część Portalu dla Użytkownika i/lub Usługodawcy stworzona dla zalogowanych (zidentyfikowanych) Użytkowników i/lub Usługodawców, w której znajdują się dane i zasoby odpowiednio Użytkownika lub Usługodawcy.
 7. Usługa - wyłącznie usługi sportowe, wypoczynkowe i rekreacyjne, w tym również możliwość krótkoterminowego najmu Obiektów na cele sportowe lub rekreacyjne, oferowane przez Usługodawców w prowadzonych przez nich Obiektach, których jednorazowy czas trwania (o ile ma zastosowanie) nie przekracza 12 (słownie: dwunastu) godzin; jako Usługi nie mogą być oferowane towary tj. rzeczy ruchome lub nieruchome, ani prawa do nich (w szczególności: własność, leasing, pożyczka, zastaw, itp.) za wyjątkiem ich najmu w związku z realizacją i wyłącznie na czas trwania podstawowej usługi sportowej, wypoczynkowej lub rekreacyjnej.
 8. Obiekt - miejsce służące do realizacji aktywności sportowej, wypoczynkowej lub rekreacyjnej (czyli realizacji Usług), spełniające odpowiednie normy jakościowe i bezpieczeństwa, w którym Usługodawca prowadzi działalność w danym zakresie sportowym, wypoczynkowym lub rekreacyjnym, lub do reprezentowania którego Usługodawca nieprowadzący samodzielnie takiej działalności jest upoważniony.
 9. System Płatności - zewnętrzny system on-line do obsługi płatności z tytułu rezerwacji i zakupu Usług za pośrednictwem Portalu, obsługiwany przez niezależnego od Administratora operatora płatności - Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552, ul. Wielicka 72. Regulaminy oraz zasady korzystania z serwisu płatności Dotpay są udostępniane przy dokonaniu płatności, a nadto dostępne są pod adresem www.dotpay.pl.
 10. Siła Wyższa - jakiekolwiek zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, a w szczególności: powódź, pożar, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi, trąba powietrzna, nawałnica i huragan oraz inne katastrofalne działania przyrody, epidemia, zamieszki, strajk, działania zbrojne i o charakterze terrorystycznym, wojna, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, długotrwała przerwa w dostawie prądu lub awaria sieci telekomunikacyjnych lub komórkowych, generalne i znaczące utrudnienia w transporcie prywatnym lub publicznym, katastrofa transportowa lub zarządzenia uprawnionych służb państwowych.
 11. Zakup Usług - zawarcie za pośrednictwem Portalu umowy sprzedaży Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Przez sprzedaż Usług rozumie się również dokonanie rezerwacji Usługi lub Obiektu.
 12. Regulamin - niniejszy dokument.
§3
WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU
 1. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Portalu, założenia Konta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Portalu.
 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Administrator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Portalu unikalne Konto o nazwie stanowiącej adres e-mail lub składającej się z imienia i nazwiska Użytkownika.
 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia założenia Konta oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik, poprzez rejestrację w Portalu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Portalu, tj. co najmniej:
  1. nazwy firmy (jeśli rejestruje się jako osoba prawna),
  2. imienia lub imion oraz nazwiska,
  3. adresu e-mail,
  4. numeru telefonu komórkowego, pod którym może odbierać połączenia głosowe oraz krótkie wiadomości tekstowe (SMS),
  5. adresu:
   1. w przypadku osób prywatnych wyłącznie nazwy miejscowości oraz kodu pocztowego,
   2. w przypadku osób prawnych: pełnego adresu rejestracji firmy,
  6. daty urodzenia (dla osób prywatnych),
  7. numeru NIP (dla osób prawnych).
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w trakcie rejestracji w Portalu oraz w momencie dokonywania Zakupu Usług jest obowiązkowe w celu umożliwienia Usługodawcy realizacji Usługi. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych Usługodawcy, od którego nabywa za pośrednictwem Portalu Usługi. Przekazanie to jest niezbędne do prawidłowej realizacji Usług przez Usługodawcę.
 7. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail powiadomień związanych z korzystaniem z Portalu, w tym dotyczących:
  1. informacji związanych z procesem rejestracji w Portalu oraz Zakupu Usług od Usługodawców (np. potwierdzenie rezerwacji lub jej anulowanie itp.),
  2. powiadomień bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem Portalu (np. czas niedostępności, zmiana zakresu funkcjonalności, zmiany w niniejszym Regulaminie itp.),
 8. Użytkownik ma prawo do wycofania w każdym czasie udzielonych zgód, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 9. Użytkownik (w szczególności osoba fizyczna poniżej 18 roku życia), który nie posiada lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, musi posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu. Taki Użytkownik rejestrując się w Portalu oraz dokonując Zakupu Usługi za pośrednictwem Portalu oświadcza, że odpowiednią zgodę posiada. Administrator jest uprawniony do żądania przedstawienia przez Użytkownika pisemnego dowodu takiej zgody. W przypadku dokonania zobowiązującej prawnie czynności przez osobę do tego – w myśl niniejszego ustępu – nieuprawnioną, taka czynność może zostać anulowana, a ewentualne konsekwencje obciążą Użytkownika lub jego opiekuna prawnego.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w trakcie korzystania z Portalu kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych i kontaktowych. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania prawdziwości podanych danych, a w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości – zawieszenia konta Użytkownika do czasu ich wyjaśnienia.
 11. Pełny dostęp do funkcjonalności (takich jak: Konto Użytkownika, Zakup Usług, pozostawianie komentarzy i opinii etc.) oraz treści dostępnych w Portalu jest przyznawany Użytkownikowi po zalogowaniu się do jego Konta na stronie www.dosportnow.com.
 12. Użytkownik umieszcza w Portalu swoje dane osobowe, kontaktowe oraz wszelkie inne informacje dobrowolnie. Podanie danych może być warunkiem koniecznym do skorzystania z Portalu i Zakupu Usług.
 13. Podane przez Użytkowników dane osobowe Portal przechowuje i przetwarza zgodnie z Polityką prywatności.
§4
KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik w ramach Portalu może posiadać tylko jedno Konto.
 2. Użytkownik uzyskuje każdorazowo dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
§5
ZAKUP USŁUG
 1. Portal umożliwia Użytkownikom Zakup Usług od Usługodawców, którzy udostępniają oferty Usług za pośrednictwem Portalu, w Panelu Usługodawcy. Informacje publikowane na Portalu przez Usługodawców nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, wybierać, rezerwować i kupować udostępnione przez Usługodawców Usługi za pośrednictwem Portalu. W tym celu Użytkownicy mogą skorzystać z wyszukiwarki umożliwiającej wybór odpowiedniej aktywności, miejsca, czasu i innych parametrów Usługi.
 3. Zakup Usługi możliwy jest tylko po zarejestrowaniu lub dokonaniu logowania na Konto (podaniu adresu email oraz hasła). Logowanie do Portalu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Portalem, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio w Portalu.
 4. Po wyborze Usługi Użytkownik dokonuje jej zakupu poprzez wybór przycisku „REZERWUJĘ”.
 5. Portal działa wyłącznie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcami ułatwiając im zawieranie umów wzajemnych dotyczących Usług, sam nie będąc stroną tych umów. Użytkownik dokonując wyboru oraz Zakupu Usług wchodzi w bezpośredni (prawnie skuteczny, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu) stosunek prawny z Usługodawcą, u którego Użytkownik dokonał Zakupu Usług.
 6. Informacje o Usługach umieszczane na Portalu są dostarczane bezpośrednio przez Usługodawców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Użytkowników z tytułu prawidłowego wykonania Usługi. Administrator nie jest stroną zawartych umów na Zakup Usług i w tym zakresie nie gwarantuje ich prawidłowej realizacji jak również jakości czy zgodności faktycznych Usług z umieszczonym przez Usługodawcę opisem w Portalu.
 7. Usługi oferowane za pośrednictwem Portalu przeznaczone są wyłącznie dla Użytkowników chcących je zarezerwować lub zakupić na własne potrzeby – do niekomercyjnego użytku osobistego. Użytkownicy nie mają prawa odsprzedawać zakupionych Usług.
§6
PŁATNOŚCI
 1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik ma możliwość Zakupu Usług od Usługodawców za cenę wskazaną w ofercie Usługodawcy. Cena podana w ofercie jest kwotą brutto zobowiązania.
 2. Administrator ani Portal nie przetwarzają i nie przechowują informacji umożliwiających obciążenie Użytkowników płatnością (takich jak numer kart płatniczych, dane służące do logowania do bankowości internetowej itp.), a płatności są realizowane poprzez System Płatności.
 3. Przed uiszczeniem opłaty za Usługę Użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z opisem Usługi oraz (jeśli jest dostępny i odnosi się do Usług) regulaminem Obiektu, który Usługi sprzedaje. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien wyjaśnić je za pomocą systemu konwersacji dostępnego w Portalu z Usługodawcą oferującym Usługę. Dokonanie Zakupu Usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem danego Obiektu oraz opisem zamawianej Usługi i zaakceptowaniem ich, a ich nieznajomość nie może stanowić podstawy do ewentualnych reklamacji.
 4. Usługi zostaną zrealizowane na rzecz Użytkowników tylko po uiszczeniu przez nich całkowitej należności za daną Usługę przy użyciu Systemu Płatności, chyba że Usługodawca na własne ryzyko udostępni w Panelu Usługodawcy możliwość uiszczenia opłaty za Usługę gotówką – poza Portalem.
 5. Płatności w Systemie Płatności odbywają się na zasadach określonych w regulaminie operatora płatności, z którymi Użytkownik winien się zapoznać przed dokonaniem płatności.
 6. Za uiszczenie należności za Usługę uznaje się akceptację transakcji w Systemie Płatności oraz otrzymanie z tegoż Systemu przez Portal informacji o dokonanej przez Użytkownika płatności w kwocie zgodnej z ceną Usługi.
 7. Zapłata przez Użytkownika za Usługę w sposób podany w § 6 ust. 3 lub Rezerwacja Usługi opłacanej gotówką, oraz otrzymanie e-maila potwierdzającego Zakup Usługi, stanowi realizację umowy dotyczącej tej Usługi między Użytkownikiem a Usługodawcą, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8.
 8. Brak uregulowania opłaty (o ile nie wybrano płatności gotówką) za pośrednictwem Systemu Płatności w ciągu 15 (słownie: piętnastu) minut powoduje anulację transakcji.
 9. Płatność w całości zostanie pobrana przez Usługodawcę również w przypadku, gdy Użytkownik dokonał Zakupu Usługi, ale nie pojawił się w Obiekcie w wybranym przez siebie terminie i nie powiadomił Usługodawcy o tym na co najmniej 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem świadczenia Usługi lub odwołał rezerwację na mniej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, chyba że Usługodawca w ofercie ustanowił krótszy termin, w którym można odwołać rezerwację lub określił możliwość zmiany terminu bez powyższych konsekwencji.
 10. Użytkownik może również zostać obciążony opłatą w wysokości 14% wartości ceny Usługi, jeśli naruszył warunki Regulaminu, w szczególności nie wypełnił zobowiązań określonych w Regulaminie, w tym podał fałszywe lub niekompletne dane osobowe lub kontaktowe i – pomimo wezwania – nie dokonał ich niezwłocznej korekty, albo nie posiada lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i nie ma zgody przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu.
§7
WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU
 1. Do korzystania z Portalu przez Użytkowników niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz dostęp do urządzenia (komputer, laptop, iPad, telefon i inne), na którym prawidłowo zainstalowana została NOWOCZESNA przeglądarka internetowa obsługującą technologię Angular4 (https://angular.io/guide/browser-support) i Bootstrap4 (https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/browsers-devices/). Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób, aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. W celu właściwego świadczenia usług Portal korzysta z plików cookie i local storage przeglądarki (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki i dane zapisane w local storage przeglądarki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Portal. Pliki cookies i dane zapisane w local storage przeglądarki mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Użytkownik może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików i zapisywania danych w local storage.
§8
TREŚCI ZABRONIONE
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści umieszczane przez niego w Portalu oraz oświadcza, że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich i że ma pełne prawo do posługiwania się nimi oraz ich publikowania.
 2. Zabronione jest umieszczanie oraz publikowanie w jakimkolwiek miejscu w Portalu, w tym także w systemie konwersacji udostępnianym przez Portal, treści:
  1. naruszających dobra osobiste stron trzecich,
  2. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
  3. wulgarnych,
  4. o zabarwieniu seksualnym,
  5. dyskryminujących,
  6. obraźliwych,
  7. szkalujących,
  8. niezgodnych z prawdą, prawem lub dobrymi obyczajami,
  9. zawierających groźby lub stosujących przemoc,
  10. nawołujących do działań nielegalnych,
  11. zawierających odniesienia do sytuacji politycznej lub religii,
  12. odnośników do innych serwisów,
  13. mogących negatywnie wpływać na działalność Portalu, Administratora lub Usługodawców,
  14. danych personalnych lub kontaktowych własnych (za wyjątkiem miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych) lub osób trzecich (takich jak: imię, nazwisko, adres zameldowania, zamieszkania, czy pracy, adresy stron internetowych, adresy e-mail, numery telefonów, dane dotyczące kart kredytowych i kont bankowych itp.)
 3. Publikując na Portalu publicznie dostępne treści (np. komentarze) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji, w ramach której Użytkownik zezwala na ich utrwalanie i zwielokrotnianie, w szczególności techniką cyfrową oraz ich dalsze rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, również do celów reklamy i promocji Portalu.
 4. W przypadku naruszenia lub uprawdopodobnionego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodania prawdziwych danych zgodnie z § 3 ust. 5 i 6, § 5 ust. 7, § 8 ust. 2 oraz § 14 ust.1 Portal będzie uprawniony do podjęcia oddzielnie lub łącznie jednego lub więcej działań (w zależności od własnego uznania), spośród wymienionych poniżej:
  1. niezwłoczne usunięcie wszystkich lub tylko naruszających niniejszy Regulamin treści opublikowanych przez tego Użytkownika,
  2. anulowanie rezerwacji lub zakupu Usługi lub Usług, których naruszenie dotyczyło,
  3. czasowe lub trwałe zablokowanie (rozumiane jako uniemożliwienie dokonywania nowych rezerwacji i zakupów Usług lub całkowite wyłączenie dostępu) albo usunięcie Konta Użytkownika, przy użyciu którego dokonano naruszenia Regulaminu.
 5. Konto Użytkownika może zostać usunięte z Portalu tylko pod warunkiem, że jednocześnie spełnione będą wszystkie poniższe warunki:
  1. nie jest realizowana lub rozliczana żadna transakcja na tym Koncie dotycząca jakiegokolwiek Usługi, ani żadna zarezerwowana lub zakupiona poprzez to Konto Usługa nie jest w trakcie realizacji lub dostarczania,
  2. nie ma na tym Koncie żadnych przyszłych rezerwacji ani transakcji zakupu (o dowolnym statusie) dotyczących dowolnej Usługi,
  3. usuwanego Konta nie dotyczy żadna niezakończona reklamacja, ani nie ma żadnych związanych z nim niezamkniętych rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a jakimkolwiek Usługodawcą lub Administratorem,
  4. minęły przynajmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe od ostatniego dnia (pod uwagę będzie brana aktywność, która wystąpiła najpóźniej):
   1. w którym została z tego Konta po raz ostatni zakupiona lub zarezerwowana jakikolwiek Usługa, albo
   2. w którym zostały zamknięte wszystkie otwarte reklamacje i rozliczenia dotyczące tego Konta.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 4, Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał Zakupu Usługi i posiada jakiekolwiek należności wobec Usługodawcy, przy czym od umowy Zakupu Usługi nie odstąpił lub jej nie rozwiązał.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Portalu bez podawania przyczyn w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawarcia przedmiotowej umowy pod warunkiem, że zamówiona Usługa nie została jeszcze w całości lub części zrealizowana lub nie upłynął termin, o którym mowa w § 6 ust. 9.
 4. Użytkownik nie będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Portalu bez podawania przyczyn w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od momentu Zakupu Usługi, o ile zamówiona Usługa nie została jeszcze w całości lub części zrealizowana lub nie upłynął termin, o którym mowa w § 6 ust. 9.
 5. Odstąpienia od umowy należy dokonać drogą elektroniczną (metoda sugerowana) na adres mailowy umowy@dosportnow.com lub wysyłając pocztą na adres Portalu formularz odstąpienia od umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wskazując czy odstępuje od umowy z Portalem czy Usługodawcą. Odstąpienie od umowy z Usługodawcą będzie skuteczne, o ile zostanie otrzymane przez Administratora przed zrealizowaniem usługi przez Usługodawcę, a w przypadku jej częściowej realizacji – jedynie w stosunku do części usługi niezrealizowanej do czasu otrzymania informacji o odstąpieniu.
 6. Płatność za Usługę lub Usługi, od rezerwacji lub zakupu których Użytkownik odstąpił na mocy przysługujących mu uprawnień, zostanie mu zwrócona taką samą metodą, jaką została dokonana, nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym za zwrot płatności gotówkowej wyłącznie odpowiedzialny jest Usługodawca, u którego taka płatność została dokonana.
§10
CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Jest ważna od momentu rejestracji konta Użytkownika przez Portal i może być zakończona w każdym czasie przez Użytkownika poprzez oświadczenie złożone pisemnie, drogą e-mail na adres umowy@dosportnow.com lub – jeśli będzie dostępna opcja usunięcia poprzez aplikację, to za jej pomocą poprzez przycisk Usuń konto. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Portalem, dotyczącej jego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od daty rozliczenia Zakupu Usług.
 2. Portal może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę zwłaszcza w przypadkach określonych w § 8 ust. 4 Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5.
 3. W przypadku, gdy umowa została rozwiązana przez Portal, Klient nie ma prawa do zarejestrowania nowego Konta, również pod innymi danymi osobowymi lub inną nazwą.
§11
ROLA PORTALU
 1. Portal zobowiązuje się do bieżącego utrzymania i rozwoju Portalu jak również dołożenia wszelkich starań, aby Portal działał w sposób ciągły i umożliwiający korzystanie z niego zgodnie z założonym przeznaczeniem, a w przypadku wystąpienia awarii – aby były one jak najszybciej usuwane.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści, mogące być wynikiem m.in.:
  1. nienależytego wykonania zobowiązań przez Usługodawcę,
  2. nieprawidłowych płatności, rozliczeń oraz uzgodnień dokonywanych pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcami, w tym dokonywanych poza Portalem, choćby dotyczyły Usług oferowanych w Portalu,
  3. jakichkolwiek uzgodnień umownych dotyczących Usług, w tym ich charakterystyki, opisu, zakresu usługi itp.,
  4. niekompletności lub nieprawdziwości danych osobowych zamieszczanych w przez Użytkowników i wynikających z tego negatywnych konsekwencji,
  5. nieprzestrzegania przez Użytkowników niniejszego Regulaminu,
  6. czasowej lub trwałej niewypłacalności Użytkowników,
  7. nieuprawnionego dostępu do Konta, przed skutecznym zawiadomieniem o nim Administratora Portalu,
  8. działania Siły Wyższej.
 3. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niezaplanowanych i niezależnych od Portalu zdarzeń, których Portal nie mógł przewidzieć, uniemożliwiających funkcjonowanie Portalu, Portal zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do ponownego należytego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, kiedy tylko stanie się to praktycznie możliwe po usunięciu lub ustaniu obiektywnych przeszkód mu to uniemożliwiających.
 4. W celu utrzymania Portalu w odpowiedniej kondycji technicznej i biznesowej, jak również w celu aktualizacji istniejących lub dodania nowych funkcjonalności, Portal ma prawo do okresowego, częściowego lub całkowitego wyłączania działania Portalu. O każdym planowanym wyłączeniu Użytkownicy i Usługodawcy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
§12
REKLAMACJE
 1. Użytkownicy Portalu mogą składać reklamacje związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacja Użytkownika wobec Usługodawcy dotycząca Usługi może zostać zgłoszona bezpośrednio do Usługodawcy lub do Administratora. W przypadku przesłania takiej reklamacji do Administratora zostanie ona najpóźniej w ciągu 1 (słownie: jednego) dnia roboczego przesłana do odpowiedniego Usługodawcy, który będzie odpowiedzialny za jej rozpatrzenie, zaś Administrator będzie pełnić rolę mediatora w sporze.
 3. Reklamację zawierającą szczegółowy opis powodu i przedmiotu reklamacji, w tym wskazanie czy dotyczy Portalu czy Usługodawcy, wraz z ewentualnie niezbędnymi dokumentami oraz wskazaniem żądania, należy przesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni po zaistnieniu przesłanki do jej zgłoszenia, za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@dosportnow.com.
 4. Reklamacja, o której mowa w §12 ust. 1, zostanie rozpoznana najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej otrzymania przez Administratora. W przypadkach skomplikowanych lub wymagających dłuższego czasu, Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia określonego terminu, nie dłużej jednak niż do 31 (słownie: trzydziestu jeden) dni od daty otrzymania przedmiotowej reklamacji, chyba że rozpatrzenie reklamacji zależne jest od strony trzeciej, co może dodatkowo i niezależnie od Administratora wydłużyć termin.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od reklamującego udzielenia dodatkowych informacji (informacji uzupełniających) lub wyjaśnień w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od momentu skontaktowania się z reklamującym Użytkownikiem lub Usługodawcą.
 6. Reklamacje złożone po terminie określonym w §12 ust. 3 oraz takie, co do których Administrator nie otrzymał informacji uzupełniajacych od reklamującego w wyznaczonym terminie, o którym mowa w §12 ust. 5, dodatkowych informacji, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, o czym Administrator poinformuje zgłaszającego.
 7. Decyzje Administratora w sprawach dotyczących reklamacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§13
PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Portal na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
§14
BEZPIECZEŃSTWO
 1. Korzystanie z Portalu i jego funkcjonalności powinno odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Użytkownicy zobowiązują się nie podejmować jakichkolwiek działań mogących zakłócić normalną pracę Portalu, w tym ani samodzielnie ani przy udziale osób trzecich nie zmieniać, nie przeciążać, nie obchodzić lub łamać zabezpieczeń Portalu lub Systemu Płatności, nie modyfikować ani nie uzyskiwać dostępu do treści lub danych, do których w ramach zwykłego użytkowania Portalu lub Systemu Płatności dostępu by nie mieli.
 2. Użytkownicy mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoich Kont, w szczególności poprzez zapewnienie poufności danych służących do logowania. Użytkownicy zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania Administratora o podejrzeniach, że do ich danych logowania lub Kont uzyskały bezprawny dostęp osoby trzecie:
  1. w godzinach pracy biura Administratora za pomocą komunikatora umieszczonego w prawym dolnym rogu serwisu dosportnow.com.
  2. całodobowo poprzez pocztę e-mail na adres: hello@dosportnow.com.
 3. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek skutki, szkody, ani straty poniesione przez Użytkowników będące wynikiem niedochowania przez Użytkowników należytej staranności w zachowaniu poufności co do danych Konta, w szczególności:
  1. utraty danych niezbędnych do zalogowania na Konta Użytkowników skutkujące czasową niemożnością korzystania z Portalu,
  2. operacji przeprowadzonych na ich Koncie z wykorzystaniem prawidłowych danych do logowania, przed skutecznym zgłoszeniem przez Użytkownika faktu naruszenia (także domniemanego) poufności danych do logowania i dyspozycji zmiany hasła lub czasowego zablokowania dostępu do Konta.
§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Portal, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Portalu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do Usług będących w zamówionych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 2. Portal powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji Konta. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można dokonać przesyłając jego treść na adres e-mail administracja@dosportnow.com.  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie oznaczać to będzie nieważności całego Regulaminu, a jedynie nieważnością zakwestionowanego zapisu. Zapis ten powinien zostać niezwłocznie uzupełniony lub zastąpiony przez Administratora innym, zgodnym z przepisami, lecz jak najbardziej zbliżonym do poprzedniego, postanowieniem.
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 5. Załączniki: